Sản phẩm khoa học Liên hệ

NỘI DUNG TỔNG QUÁT

Nghiên cứu, luận giải các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống và công tác ứng phó trên thế giới và tại Việt Nam, tập trung vào các nguy cơ:
- Các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế: Nguy cơ đe dọa an ninh tài chính - tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh môi trường; an ninh nguồn nước; biến đổi khí hậu; tham nhũng; tội phạm kinh tế có tổ chức xuyên quốc gia,…
- Các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống khác gồm: Nguy cơ đe dọa an ninh mạng; tội phạm sử dụng công nghệ cao; xung đột xã hội; khủng bố; tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia…

NỘI DUNG CỤ THỂ

Đối với từng nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống, các nội dung cụ thể được nghiên cứu, thảo luận gồm:
- Diễn biến tình hình, đặc điểm, nguyên nhân, hậu quả và xu hướng vận động của nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
- Quan điểm, chủ trương, chính sách, giải pháp, kinh nghiệm ứng phó của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và Việt Nam;
- Vai trò và tổ chức hoạt động ứng phó của lực lượng Công an nhân dân và những vấn đề đặt ra đối với công tác nghiên cứu, đào tạo trong ngành Công an nói chung và tại Học viện An ninh nhân dân nói riêng.